Osiedle Pasadena

Przetwarzanie informacji niejawnych

Przetwarzanie informacji niejawnych

OFERTA

Za przetwarzanie informacji niejawnych uważa się wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.

Za generalna zasadę należy przyjąć, że informacje niejawne mogą być przetwarzane w postaci dokumentów i materiałów niejawnych. Zgodnie z zasadami informacje niejawne mogą być przetwarzane tylko przez osoby sprawdzone (dające rękojmię zachowania tajemnicy) i przeszkolone z zasad ochrony informacji niejawnych.

KANCELARIA TAJNA

Przetwarzanie informacji niejawnych przez sprawdzony i przeszkolony personel może mieć miejsce tylko w wyznaczonych i specjalnie zabezpieczonych pomieszczeniach lub zespołach takich pomieszczeń, które musza być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniej kombinacji środków bezpieczeństwa fizycznego.

TEXOM dysponuje własną kancelarią tajną, wyodrębnioną komórką organizacyjną w zakresie ochrony informacji niejawnych, podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników działu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

PRZETWARZANIE DOKUMENTACJI

Informacje niejawne w formie elektronicznej mogą być przetwarzane w akredytowanych systemach teleinformatycznych. Wszystkie czynności mające na celu doprowadzenie do takiej akredytacji, wykonywane w trakcie użytkowana akredytowanego systemu teleinformatycznego, a także niezbędne do wykonania po zakończeniu jego pracy nazywane są bezpieczeństwem teleinformatycznym.

TEXOM posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia nr SBPKV002023T,    niezbędny system teleinformatyczny oraz wyszkolony personel w tym zakresie co pozwala na przetwarzanie informacji niejawnych.

Spółka nie oferuje usług i nie  udostępnia zasobów  w/w zakresie podmiotom zewnętrznym lecz wykonuje zadania wyłącznie na potrzeby własne wynikające z zawartych umów z Zamawiającymi.