Texom Sp. z o.o. - firma budowlano-inżynieryjna

Menu
strona główna   /   Polityka prywatności

Klauzula informacyjna ogólna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Texom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków. 2.W sprawach ochrony swoich danych osobowych, a także realizacji przysługujących Pani/Panu praw istnieje możliwość kontaktu przez adres e-mail: administracja@texom.pl lub adres do korespondencji: Texom Sp. z o.o., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. podejmowania działań zmierzających do nawiązania współpracy, realizacji świadczeń wynikających z zawarcia umowy z Texom Sp. z o.o. (art 6 ust.1 lit. b RODO )
  2. wystawiania faktur i przyjmowania płatności będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art 6 lit. c RODO)
  3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami i windykacją roszczeń, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Texom Sp. z o.o. ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)
  4. obsługa reklamacji (wypełnienie obowiązku prawnego art 6 ust. 1 lit. c)
  5. wypełnienia obowiązków wynikających min. z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości ciążących na Administratorze w zakresie przechowywania dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  7. w sprawach związanych z zatrudnieniem dane wskazane w przepisach prawa pracy (art 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r z póź. zm. i przepisach wykonawczych do tej ustawy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ( art 6 ust 1 lit. b RODO) ) Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji w/w celów.

III. Odbiorcy danych

Texom Sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora min. firmom prawniczym, informatycznym, windykacyjnym, zakładom ubezpieczeniowym, inwestorom, podwykonawcom, zamawiającym. Ponadto Texom Sp. z o.o. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

V. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu, w którym zostały pozyskane (okres trwania umowy a następnie okres wynikający z innych przepisów prawa min. ustawy o rachunkowości czy prawa podatkowego) lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

VII. Informacje dodatkowe

Texom Sp. z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.

VIII. Bezpieczeństwo danych

Texom Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych przed ich wyjawieniem i nieupoważnionym wykorzystaniem .

Skontaktuj się nami!