Myjnia Lublin

  • Myjnia Lublin

Opis

INWESTOR
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
TERMIN REALIZACJI
III kw. 2024
PROJEKTANT
Pracownia Projektowa SKEB S.K. Kołtun Sp. J.
INWESTYCJA
Budowa myjni pojazdów mechanicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Lublinie
STATUS
Rozpoczęta
MIEJSCE
Lublin

Lokalizacja

Charakterystyka

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę budynku pełniącego funkcję całorocznej myjni (typ II zgodnie z Wytycznymi MON projektowania myjni wojskowych pojazdów mechanicznych) dla pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Kompleksu Wojskowego wraz z zapleczem technologicznym, technicznym, sanitarnym i socjalno-administracyjnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do projektowanego budynku obejmującego m. in.: rozbiórkę trzech istniejących stanowisk mycia pojazdów, rozbiórkę infrastruktury i urządzeń, istniejących przyłączy i sieci zasilania, ogrodzenia betonowego stanowiska mycia, murków oporowych, nawierzchni z płyt betonowych, istniejącego ogrodzenia wraz z jego odtworzeniem po zakończeniu robót, budowę sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczych, elektroenergetycznych, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej kanalizacji kablowej, budowę rurociągów technologicznych, podziemnych zbiorników technologicznych oraz wody deszczowej do celów mycia pojazdów, budowę nowych nawierzchni utwardzonych, placów manewrowych, budowę dróg, ciągów pieszych, rekultywację terenów zielonych na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego w Lublinie.